Vrouwen mogen zeker rituelen verrichten tijdens hun menstruatie. Alleen wordt hen aangeraden om mansik rituelen te verrichten en geen prakritik rituelen. Dit heeft te maken met reinheid, het welzijn van de vrouw en voorschriften voor prakritik rituelen in het algemeen.

Reinheid

Volgens de rituele voorschriften horen de gehele omgeving en de aanwezige personen bij rituelen zowel lichamelijk als geestelijk rein te zijn. Wanneer er rituelen plaatsvinden, maken hindoes het hele huis schoon en gebruiken zij vaak zelfs aparte pannen en apart servies voor het bereiden en serveren van de maaltijden en offerspijzen. Sommige hindoes wassen zelfs de bloemen die ze gaan offeren. Ze douchen, trekken schone kleding aan en zorgen ervoor dat zij de morele en disciplinaire gedragsregels van dharma zo goed mogelijk toepassen. Ze onthouden zich van materiële en seksuele verlangens, beheersen hun emoties zoveel mogelijk en werken aan een gebalanceerde leefstijl om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de rituelen, zodat zij hier het maximale effect uit kunnen halen.

Voor prakritik rituelen brengen hindoes het reinheidsprincipe perfect tot uitdrukking: het lichaam, de kleding, pujaspullen en pujaruimte zijn schoon. Maar wanneer vrouwen menstrueren, blijft het lichaam onreine stoffen uitscheiden, wat haar lichaam onrein maakt. Dit is een van de redenen dat rituele voorschriften stellen dat een vrouw geen prakritik rituelen mag verrichten tijdens haar menstruatieperiode.

Welzijn van de vrouw

De menstruatie gaat voor de meeste vrouwen gepaard met pijn. Vaak hebben vrouwen tijdens hun menstruatie last van buikpijn, krampen, hoofdpijn, misselijkheid en andere klachten. Vooral de buikpijn en krampen kunnen erg hevig zijn. Ook de ovulatie kan voor sommige vrouwen erg pijnlijk zijn, van enkele minuten tot uren. Verder kunnen vrouwen last krijgen van hormonale schommelingen, waardoor zij in de week voor hun menstruatie en tijdens de menstruatie te maken kunnen hebben met psychische klachten. Zij kunnen emotioneel, snel geïrriteerd of depressief worden of bijvoorbeeld een opgeblazen gevoel krijgen, moeilijk kunnen slapen en niet lekker in hun vel zitten. Daarom noemen we menstruatie ook wel ongesteldheid. Dit zijn eigenschappen waarbij prakritik puja wordt afgeraden en mansik puja wordt aanbevolen.

Volgens de hindoeleer komt dit door veranderingen in het lichaam van de vrouw en energetische processen die daarmee gepaard gaan. Volgens de hindoegeschriften kent het menselijk lichaam vijf prana’s, soorten levensenergie: prana, apana, samana, vyana en udana. De menstruatieperiode wordt beschreven als een periode waarin apana dominant is. Door apana verlaten vuile stoffen en onderdrukte emoties het lichaam – vandaar ook de stemmingswisselingen van veel vrouwen in hun menstruatieperiode – om plaats te maken voor innerlijke reinheid. Mansik rituelen zijn de beste manier om deze innerlijke disbalans rechtstreeks aan te pakken en de innerlijke balans te herstellen. Tegelijkertijd kan de vrouw fysiek haar rust nemen – prakritik rituelen vragen immers vaak veel voorbereiding en (fysieke) inspanning – en zich op een hoger niveau verbinden met het goddelijke.

Sterker nog: de rituele voorschriften stellen dat vrouwen zich tijdens hun menstruatieperiode dienen te onthouden van ál hun dagelijkse taken. De vrouw is doorgaans de ruggengraat van haar familie en gezin. Hierdoor draagt zij dagelijks vele taken en verantwoordelijkheden, waardoor zij geen tijd voor zichzelf heeft of om zich bezig te houden met haar eigen (spirituele) ontwikkeling. De rituele voorschriften geven de vrouw het voorrecht om zich twaalf periodes per jaar terug te trekken van al haar stoffelijke verantwoordelijkheden (echtgenote, moeder, dochter, schoondochter et cetera) ten behoeve van haar spirituele ontwikkeling op een hoger niveau. Mansik rituelen zijn namelijk hoger en vele malen effectiever dan prakritik rituelen.

Beïnvloeding van spirituele energie

Energetisch is menstruatie volgens de hindoeleer dominante neerwaartse energie (apana), terwijl tijdens rituelen juist dominante opwaartse energie (prana) nodig is. Apana zorgt er niet alleen fysiek voor dat er vuile stoffen en dergelijke uit het lichaam vloeien, maar zorgt ook energetisch voor een daling van prana en het bevorderen van neerwaartse energie. De hindoeleer leert ons dat menstruatie de omgeving energetisch verzadigt en ook dit is één van de redenen dat het vrouwen wordt afgeraden om veel buiten en/of bezig te zijn. Het wordt ook streng afgeraden om tijdens deze periode naar heilige plaatsen of tempels te gaan, omdat dit de aanwezige spirituele energie negatief kan beïnvloeden. Veel hindoes (en ook mensen uit bepaalde andere culturen) hebben ook de ervaring dat voedsel sneller bederft wanneer dit door een menstruerende vrouw is bereid of aangeraakt. In meerdere culturen (dus zeker niet alleen in het hindoeïsme) komt het ook voor dat menstruerende vrouwen apart slapen, zodat zij zich op hun energetisch proces kunnen richten zonder anderen hiermee te beïnvloeden.

De mate waarin apana dominant is, verschilt per vrouw en hangt niet alleen af van de heftigheid van haar menstruatieperiode, maar ook van de manier waarop zij in het leven staat, haar leefstijl, algehele spirituele energie en de manier waarop zij met haar apana omgaat.

Een vrouw die al jarenlang dagelijks heel bewust en spiritueel leeft, alle morele & disciplinaire gedragsregels toepast en dagelijks spirituele oefeningen doet, zal veel minder tot wellicht zelfs geen verschil ervaren in haar menstruatieperiode. Sterker nog, zij zal haar menstruatieperiode zelf kunnen bepalen en zal bovendien geen prakritik rituelen nodig hebben, omdat zij zich op een veel hoger en dieper niveau verbindt met het universum.

Ook mannen hebben maandelijks van nature een sterke apana-periode, waarvoor dezelfde voorschriften gelden als voor vrouwen in hun menstruatieperiode.

Verwijzingen in de hindoegeschriften

In de Mahabharata lezen we het voorbeeld van Draupadi, die zich in haar menstruatieperiode terugtrok van haar stoffelijke activiteiten om zich te richten op het goddelijke. Zij sliep zelfs in een aparte kamer en trok zich terug van de wereld om zich heen om spirituele oefeningen te praktiseren. Onreinheid is hierin slechts een detail; het gaat vooral om het welzijn van de vrouw en het beschermen van haar lichaam, scheppende kracht en de aanwezige spirituele energie. Daarbij is het overigens altijd mogelijk om het goddelijke aan te roepen, te bidden etc. Toen Draupadi werd ontkleed, bad zij ook gewoon tot Krishna, waarop hij haar te hulp schoot. Verdere verwijzingen omtrent dit onderwerp vinden we in de Mahabharata (5.13.17, 13.92.15 en 12.36.27), de Brihaspativaara vrata katha, hoofdstuk 5 van de Markandeya Purana, de Shrimad Bhagavatam 6.9 en Manusmriti hoofdstuk 5.

Voorschriften voor prakritik rituelen in het algemeen

De restricties voor het verrichten van prakritik rituelen gelden overigens niet alleen voor vrouwen die in hun menstruatieperiode zitten. Ook iedereen die een ongezonde leefstijl heeft die niet rijmt op de morele en disciplinaire gedragsregels van dharma, wordt afgeraden om prakritik rituelen te verrichten en/of tempels en heilige plaatsten te bezoeken. Hen wordt aanbevolen om zich te focussen op mansik rituelen en eerst te werken aan een morele en disciplinaire basis voor hun leven voordat zij zich met prakritik rituelen mogen bezighouden.

Aan prakritik rituelen zijn namelijk bepaalde voorschriften verbonden, die staan beschreven in onder andere de Grihya Sutra’s en Parashara Smriti. Zo dient de persoon die prakritik rituelen verricht lichamelijk en geestelijk rein te zijn. Hij/zij dient de morele en disciplinaire gedragsregels van dharma toe te passen en dharma te dragen in het dagelijkse leven. Ook dient hij/zij lichamelijk en geestelijk fit, gezond en in balans te zijn. Hij/zij dient alleen voeding tot zich te nemen die bijdraagt aan zijn/haar lichamelijke en geestelijke welzijn. Een gezonde en gebalanceerde leefstijl is de basis voor zij die prakritik rituelen (wensen te) verrichten.

Er zijn maar weinig mensen die op deze manier leven in deze tijd, zeker in het westen. Daarom staat in onder andere de Bhavishya Purana en Parashara Smriti beschreven dat we ons in dit tijdperk (de kaliyuga) beter kunnen richten op devotie, meditatie en mantrarecitatie, zodat we op een eenvoudige en rechtstreekse manier onszelf kunnen verbinden met het goddelijke.

Tot slot

Kortom, volgens de hindoeleer dient een vrouw tijdens haar menstruatieperiode haar rust te nemen, zich te onthouden van fysieke activiteiten, geen prakritik rituelen te verrichten, geen heilige plaatsen of tempels te bezoeken en te werken aan haar welzijn, innerlijke balans en spirituele ontwikkeling. Dit geldt echter ook voor mannen in hun maandelijkse apana-periode en ieder persoon die niet volgens de rituele voorschriften leeft. Volgens de voorschriften dien je een bepaalde basis te hebben om prakritik rituelen te kunnen en mogen verrichten, zodat de rituelen in ere blijven en deze ook het effect zullen hebben waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk om te bezinnen, het goddelijke te realiseren en onszelf lichamelijk, geestelijk en spiritueel te zuiveren en een gunstige spirituele energie in de omgeving te bewerkstelligen.

De keuze voor het wel of niet houden aan de rituele voorschriften, al dan niet tijdens de menstruatieperiode, is aan jezelf.

Rituelen zijn bedoeld om te bezinnen en onszelf lichamelijk, geestelijk en spiritueel te zuiveren. Alcohol, tabak en drugs kunnen dat proces van bezinning negatief beïnvloeden en (op de lange termijn) schade toebrengen aan je fysieke en/of mentale gezondheid. Daarom stellen (rituele) voorschriften dat we geen alcohol, tabak of drugs horen te gebruiken, zowel wanneer we rituelen verrichten als daarbuiten.

Diverse geschriften van het hindoeïsme beschrijven ook dat we geen gelukzaligheid of moksha kunnen bereiken als we bedwelmende middelen gebruiken. Dit is met name terug te lezen in de Anushasana Parva van de Mahabharata.

Somaras: alcohol en cannabis wel toegestaan?

Veel hindoes beweren dat alcohol en drugs, met name cannabis, wel toegestaan zijn in het hindoeïsme. Zij beweren dat dit het drankje “somaras” is, dat bepaalde goddelijke gedaantes, zoals Shiva, en wijze leermeesters gebruikten om spirituele ervaringen te krijgen. Dit drankje wordt ook wel “bhang” genoemd en wordt in veel drugszaken verkocht. Tijdens sommige hoogtijdagen, zoals Holi/Phagwa, wordt dit drankje ook veel gedronken door vele hindoes in India.

Somaras is echter alcohol noch cannabis. Het is sap (rasa) van de soma-plant[1]Auteur onbekend (jaartal onbekend) “Spokensanskrit.de”, Spokensanskrit.de. URL bezocht op 25 februari 2014., die ook wel bekend staat als Asclepia Aecidum, een soort klimplant die in de bergen groeide[2]Gupta, S.M. (1971) Plant Myths and Traditions in India. Leiden, Nederland: Brill Archive, pp 27-28.. In de veda’s lezen we dat soma vaak wordt beschreven als een goddelijke energie, drankje en plant. Als goddelijke gedaante is hij de maan, de heer van planten en bossen (Vanaspati) en een wijze die goede gedachten en poëzie inspireert[3]Auteur onbekend (jaartal onbekend) “Rigveda” Sacred Texts. URL bezocht op 24 februari 2014..

De bladeren van de soma-plant werden gebruikt in rituelen en ook om er sap uit te halen en dit te drinken. Deze somaras zou zondes verwijderen uit het hart, illusies wegnemen en leiden naar de waarheid.[4]Auteur onbekend (jaartal onbekend) “Rigveda” Sacred Texts. URL bezocht op 24 februari 2014.[5]Auteur onbekend (jaartal onbekend) “Rigveda” Sacred Texts. URL bezocht op 24 februari 2014.[6]Auteur onbekend (jaartal onbekend) “Rigveda” Sacred Texts. URL bezocht op 24 februari 2014.[7]Auteur onbekend (jaartal onbekend) “Atharvaveda” Sacred Texts. URL bezocht op 24 februari 2014. De Bhagavad Gita beschrijft somaras als een verlossend sap dat toegewijden drinken om dharma, artha en kama in vervulling te brengen en de goddelijke werelden te bereiken.[8]Auteur onbekend (jaartal onbekend) Shrimadbhagavadgita (code 20). Gorakhpur, India: Gita Press, p 122. Als drankje zou het dus amrit (nectar) zijn dat een geneeskrachtige werking heeft en zelfs zorgt voor onsterfelijkheid.

De soma-plant is vernoemd naar de maan (Soma), die een zeer grote invloed uitoefende op de plant, waardoor de plant zijn energie bevatte. De soma-plant groeide in het himalayagebergte en liet bij het wassen van de maan bladeren vallen, terwijl er bladeren aan groeiden bij het toenemen van de maan.

Sommige spirituele leraren beweren dat soma-ras vergelijkbaar is met het Zuid-Amerikaanse ayahuasca.

Spirituele ervaringen door drugsgebruik

Met name in de tantra en kundalini-leer zijn er methoden waarin bepaalde drugs wordt gebruikt om spirituele ervaringen te hebben en bijvoorbeeld vorige levens te zien of door dimensies te kunnen reizen. Deze speciale rituelen zijn zeer intensief en verwijderen zondes, nemen illusies weg, doorbreken (energetische) blokkades, leiden tot inzichten en kunnen uiteindelijk tot moksha leiden. Het is een diepe reiniging, of beter gezegd: detox, van lichaam en geest.

Hiervoor is echter wel een bepaalde stabiliteit nodig: als je niet serieus bezig bent met bezinnen en lichamelijke, geestelijke en spirituele zuivering, dan kun je een heel slechte trip krijgen en dat kan grote risico’s hebben voor jouw lichamelijke, maar vooral geestelijke gezondheid.

Als je drugs wilt gebruiken voor spirituele doeleinden, dan vraagt dat, zeker in het begin, om een serieuze intentie, een bepaalde leefwijze (met name dieet), bepaald bewustzijn en bepaalde basiskennis. Bovendien is het niet aan te raden om spirituele methoden met drugsgebruik zelfstandig toe te passen. Een veilige omgeving en goede begeleiding zijn heel belangrijk, omdat je nooit van tevoren kunt weten wat er naar boven komt.

Tijdens zo’n ritueel gaat je onderbewustzijn open en komt er veel (negatieve) energie vrij, waarbij je doorgaans geen controle hebt over jezelf, je gevoelens, emoties en ervaringen. Op zulke momenten is het belangrijk om een veilige omgeving te hebben met ervaren begeleiders, die de omgeving energetisch reinigen met speciale rituelen, mantra’s en eventuele andere geluiden/muziek (en daarmee dus een veilige omgeving creëren en jou beschermen) en jou begeleiden op zware momenten tijdens het spirituele proces.

Voetnoten en bronverwijzingen

Voetnoten en bronverwijzingen
1 Auteur onbekend (jaartal onbekend) “Spokensanskrit.de”, Spokensanskrit.de. URL bezocht op 25 februari 2014.
2 Gupta, S.M. (1971) Plant Myths and Traditions in India. Leiden, Nederland: Brill Archive, pp 27-28.
3, 4, 5, 6 Auteur onbekend (jaartal onbekend) “Rigveda” Sacred Texts. URL bezocht op 24 februari 2014.
7 Auteur onbekend (jaartal onbekend) “Atharvaveda” Sacred Texts. URL bezocht op 24 februari 2014.
8 Auteur onbekend (jaartal onbekend) Shrimadbhagavadgita (code 20). Gorakhpur, India: Gita Press, p 122.

Het hindoeïsme schrijft een leefwijze voor waarin we bewust, liefdevol, harmonieus en met compassie omgaan met onszelf en de wereld om ons heen. Hierbij zijn er bepaalde morele en disciplinaire leefregels die de hindoeleer voorschrijft, de yama en niyama. Ahimsa (geweldloosheid) wordt hierin als primaire en hoogste wet beschouwd. Het consumeren van vis, vlees, eieren, zuivel en dergelijke rijmt niet op deze essentiële waarden van het hindoeïsme.

Rituele voorschriften

De Svarga Khanda van de Padma Purana (56.45) beschrijft dat we het goddelijke niet kunnen vereren wanneer we ongeschikte zaken hebben gegeten en gedronken, tenzij wij deze zaken opgeven. In dit hoofdstuk wordt beschreven dat met name het consumeren van dierenlijken en (potentiële) embryo’s zondig is, omdat dit onreine zaken zijn en dit een grote vorm van himsa (geweld) is. Met het consumeren van dierenlijken wordt immers het doden van dieren gestimuleerd en met het eten van (potentiële) embryo’s gaan wij tegen de natuur in en belemmeren wij het (natuurlijk) voortplanten van dieren. Dit is tegenstrijdig aan de essentie en inhoud van de rituelen die we verrichten.

Tijdens rituelen offeren wij onze liefde en toewijding aan het goddelijke middels mantra’s die hierop gericht zijn. De verschillende rituele handelingen symboliseren ook spirituele boodschappen, zoals dat wij in harmonie dienen te leven met de wereld om ons heen en het Goddelijke in alles dienen te zien. We bidden zelfs voor het welzijn van de schepping en onze medewezens. Het is dan ook onverenigbaar om vis, vlees, eieren en zuivel te consumeren. In de vis-, vlees-, ei- en zuivelproductie brengen we dieren immers onnodig en veel leed toe, terwijl er genoeg vriendelijkere alternatieven zijn om aan voedsel te komen. De voorschriften van de rituelen zijn goed doordacht door de wijze rishi’s en behoeden ons voor het disrespecteren en onteren van (de essentie van) de rituelen.

Lees ook:

Op Facebook gaat een filmpje rond over dames die spiritueel begaafd zouden zijn en geblinddoekt uitspraken doen over bepaalde personen en/of zogenaamde ‘body readings’ en ‘mind readings’ doen, die vervolgens blijken te kloppen. Ook in Nederland zijn er mensen die beweren dat zij dit soort gaven hebben en beweren helderziend te zijn.

Ik geloof zeker dat dit een spirituele gave kan zijn en weet dat dit bestaat, maar ik weet ook dat heel vaak dit soort dingen gescript/in scène gezet worden of dat zogenaamde ‘body readers’ en ‘mind readers’ eigenlijk gewoon zaken constateren op basis van je lichaamshouding en uiterlijke kenmerken. Het meisje uit het filmpje is bijvoorbeeld inmiddels ontmaskerd, waarbij bleek dat zij een draadloze headset in haar oor had waardoor zij alle informatie kreeg doorgespeeld van een derde persoon.

Aan de hand van je ogen, spraak, huid, haar, postuur en algehele uitstraling zijn al veel psychologische en medische zaken te constateren, vanuit oosterse (met name vedische) wetenschappen als ayurveda, acupressuur en Tibetaanse geneeskunde. Hoewel deze in het westen minder bekend zijn en het minder logisch klinkt dat men aan de hand van jouw lichaamskenmerken en uiterlijke kenmerken uitspraken kan doen over bijvoorbeeld jouw persoonlijkheid of gezondheid, is dit in oosterse culturen vaak vrij  ‘gewoon’.

Ook als mensen ook maar een beetje kennis hebben van jouw cultuur, leefstijl en/of achtergrond, dan kunnen zij al dingen constateren die waar zijn. Je staat er vaak niet bij stil dat je in eerdere gesprekken of ter plekke bepaalde uitlatingen hebt gedaan over bijvoorbeeld je beroep, leeftijd, studie of werk. ‘Mind readers’ en ‘body readers’ zijn over het algemeen goede illusionisten, heel oplettend en onthouden elk detail. Vervolgens combineren zij alle details tot een verhaal dat op jou van toepassing is en natuurlijk klopt dat, want jij hebt hen die informatie (onbewust) zelf gegeven!

Wees dus altijd alert. Het is goed om te geloven in spiritualiteit en spirituele gaven, maar zorg ervoor dat je nooit goedgelovig wordt, altijd oplettend bent en nooit misbruik van je laat maken.

Eigen ervaring

Ik heb dit zelf meegemaakt bij ayurvedische en Tibetaanse artsen in India die ik nooit eerder had ontmoet en die me nog niet eens hadden aangeraakt om bijvoorbeeld mijn polsslag te meten, naar mijn ademhaling te luisteren of een polsdiagnose te doen. Zij konden mijn lichaamsconstitutie vaststellen en op basis hiervan uitspraken doen die volledig klopten. Hetzelfde met mijn trekking guide van vorig jaar, die tevens acupressurist is. Hij kon puur op basis van mijn lichaamshouding en uiterlijke kenmerken vertellen wat voor persoon ik was, hoe ik in mijn kindertijd was en wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik had die man nooit eerder ontmoet en er was geen mogelijkheid dat hij die dingen van tevoren over mij kon weten.

Om dit te begrijpen, is het belangrijk om eerst te weten wat vedische astrologie en karma inhouden.

Vedische astrologie

Vedische astrologie is een voorspellende wetenschap die ons helpt om personen en situaties beter te begrijpen. Deze eeuwenoude leer gaat ervan uit dat hoe wij zijn en wat wij meemaken te maken heeft met de stand en bewegingen van de hemellichamen. Vooral de stand van de hemellichamen op het moment van onze geboorte – die wij vastleggen in een janma kundali (geboortehoroscoop) – bepaalt voor een belangrijk deel de manier waarop wij in het leven staan en dat wordt weer bepaald door onze karma uit vorige levens.

Karma

De hindoeleer beschrijft karma als een concept van actie & reactie en bestaat uit verschillende onderdelen: sanchita karma, prarabdha karma en kriyamana karma. Sanchita karma is de verzameling van álle karma die wij in vorige levens hebben opgebouwd, prarabdha karma is het deel daarvan dat ons lot in dit leven bepaalt en kriyamana karma is de karma die wij verrichten vanuit onze vrije wil.

De relatie tussen vedische astrologie, karma en het lot

Vedische astrologie weergeeft de uitwerkingen van de prarabdha karma in een janma kundali (geboortehoroscoop), plaatst dit in perspectief en geeft handvatten om deze uitwerkingen (het lot) te beïnvloeden. Ons lot staat dus voor een deel vast, maar wij kunnen dit ook voor een deel beïnvloeden door de karma die wij verrichten vanuit onze vrije wil.

Een vedisch astroloog maakt als eerst, met behulp van een software of een horoscopenboek, een janma kundali (geboortehoroscoop) op basis van de geboortegegevens (datum, tijd en plaats). Daarna analyseert en interpreteert hij de horoscoop aan de hand van zijn eigen methode en achtergrond. Sommige vedisch astrologen doen dat globaal, sommige vedisch astrologen zijn wat nauwkeuriger en sommige vedisch astrologen zijn hierin gedetailleerd; het verschilt per vedisch astroloog. Daarnaast is het maar net waar de vedisch astroloog voor kiest en waar de vraagsteller behoefte aan heeft.

Het hindoeïsme is een oeroude levensleer die ervan uit gaat dat de waarheid relatief is. De werkelijkheid is volgens het hindoeïsme zoals wij die (willen) zien, horen en voelen. Dat maakt het onmogelijk om het hindoeïsme precies zo te verkondigen zoals het ooit is opgeschreven en bedoeld is.

Verschillende verkondigers

Door de tijdperken heen zijn er vele wijzen, toegewijden en gelovigen geweest die het hindoeïsme op hun eigen manier in stand probeerden te houden. Nog steeds zijn er vele hindoes die het hindoeïsme verkondigen en verspreiden, zowel mondeling als schriftelijk. Dit deden en doen zij ieder vanuit hun eigen referentiekader, tijd, plaats en omstandigheden. Dat resulteert in vele verschillende benaderingen.

Verschillende vertalingen

De geschriften van het hindoeïsme zijn oorspronkelijk opgeschreven in het oeroude Sanskriet en in het huidige tijdperk zijn slechts weinig mensen deze taal machtig. Daarom hebben veel wijzen, toegewijden en gelovigen geprobeerd de geschriften te vertalen naar het Hindi en later naar het Engels en andere talen. Echter verliezen verzen daarmee hun volledigheid, omdat Sanskriet simpelweg de rijkste taal is en andere talen veel minder woorden en uitdrukkingskracht hebben. Sanskrietverzen zijn dan ook nooit één op één te vertalen.

Interpretatie

Daarbij speelt ook interpretatie een grote rol. Elke auteur heeft zijn eigen woordkeuze en zinsbouw, die afhankelijk zijn van zijn/haar (vocabulaire) kennis, spirituele ervaring en bewustzijn. Auteurs vertalen en verkondigen kennis zoals zij deze hebben begrepen, ervaren en gerealiseerd. Op dezelfde manier heeft iedere lezer een eigen interpretatie op basis van zijn/haar eigen (vocabulaire) kennis, spirituele ervaring en bewustzijn. Daardoor zijn vertalingen niet altijd even handig en heeft elke vers in feite extra informatie nodig om de context te verhelderen. Die context kan natuurlijk ook weer op verschillende manieren worden begrepen.

Samenvattend

Kortom, er bestaan geen 100% zuivere vertalingen en zelfs als je het oeroude Sanskriet machtig bent, blijft begrijpen een kunst. We zijn immers allemaal gekleurd door onze eigen benadering, referentiekader, tijd, plaats en omstandigheden.

Nee. Hoewel in de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap velen beweren dat Pitra Paksha een ongunstige periode is en het ongeluk brengt als je tijdens Pitra Paksha rituelen of pitra puja’s verricht, beschrijft met name de Mahabharata Pitra Paksha juist als een gunstige periode om de pitra’s te vereren.

In de Mahabharata lezen we het verhaal van Karna, die bekend stond om zijn dapperheid, deugden en liefdadigheidsactiviteiten. Toch kon hij na zijn dood geen verlossing bereiken, omdat hij zijn voorouders nooit had geëerd/vereerd. In de periode van Pitra Paksha kreeg hij de kans om terug te gaan naar aarde, zijn fout te herstellen en alsnog zijn pitra’s te eren.

Waarom beweren veel Surinaams-Hindoestaanse hindoes dan dat Pitra Paksha ongeluk brengt?

Verwarring

Vermoedelijk worden Pitra Paksha en onderstaande verschijnselen met elkaar verward:

1. Pitra rina

De karmische schuld die wij naar onze voorouders hebben. Onze voorouders hebben voor een belangrijk deel bijgedragen aan onze identiteit, ons bestaan en onze leefomstandigheden. Zij hebben hard gewerkt en vele opofferingen gedaan om ons een voorspoedig bestaan en goede toekomst te geven. Daar dienen wij dankbaar voor te zijn en ook al zijn onze voorouders er niet meer; wij hebben bepaalde verantwoordelijkheden naar hen, zoals hen (ver)eren en bidden voor hun welzijn en verlossing.

Met name in de Rigveda en Mahabharata worden de pitra’s beschreven als gelijk aan God. Zoals wij het Goddelijke dankbaar zijn voor het universum en alle kosmische wetten en energieën, en de rishi’s dankbaar zijn voor hun wijsheid en enorme spirituele bijdrage die zij in de vorm van kennis, ervaring, opofferingen en vele lessen met ons hebben gedeeld; zo dienen wij ook onze pitra’s te eren.

Goed om te weten: het vervullen van de pitra rina is een dagelijkse verantwoordelijkheid en brengt an sich geen tegenspoed, maar juist voorspoed.

2. Pitra shraapa

Een vloek van de voorouders. Soms zijn voorouders oneerbiedig behandeld in de (laatste) fasen van hun leven of rondom of na hun dood en is het mogelijk dat de voorouders daarom hun nageslacht of bepaalde nakomelingen vervloeken. Dit kan inderdaad tegenspoed brengen.

3. Pitra dosha

Als onze voorouders zonden zijn begaan, dan is het mogelijk dat wij die last daarvan te dragen krijgen, omdat deze energetisch wordt doorgegeven in de familielijn. Pitra dosha kan ook plaatsvinden als diepe wensen van onze voorouders niet vervuld zijn, wij onze voorouders niet hebben geëerd of als een voorouder een plotselinge of onnatuurlijke dood is gestorven. Ook dit kan tegenspoed brengen.

Deva puja’s tijdens Pitra Paksha

Een andere bewering is dat de voorouders de offers zouden stelen als je deva puja’s (rituelen voor het Goddelijke) verricht tijdens Pitra Paksha. Dit wekt de indruk dat alle pitra’s dieven zouden zijn. Waarom zouden pitra’s, waarvan een groot deel ongetwijfeld dezelfde deva’s zal hebben vereerd, offers van hun nabestaanden stelen en de rituelen van hun nabestaanden negatief beïnvloeden? Mijns inziens is deze gedachte beledigend en oneerbiedig naar onze voorouders. Daarnaast heb ik hiervoor ook geen onderbouwing kunnen vinden in de geschriften.

Met vedische astrologie krijg je vooral inzichten in jezelf en jouw levenslot. Deze leer werkt met verschillende kaarten. De janma kundali (astrologische geboortekaart) is de belangrijkste kaart, waarmee je vooral inzichten krijgt in je levensloop, je persoonlijkheid, de manier waarop je met personen en thema’s omgaat, dingen die op je pad komen etc. Dat kun je per levensgebied (opleiding, carrière, partner, kinderen, vader, moeder, broers, zussen etc.) en zelfs per lichaamsdeel en/of orgaan bekijken.

Deze inzichten helpen ons om verleden karma en de uitwerkingen daarvan in dit leven te begrijpen. Daarnaast kan deze bijzondere leer onze levensloop – en dus ook gunstige en minder gunstige tijden – voorspellen en ons daarmee voorbereiden op onze toekomst. Ook kan de vedische astrologie ons helpen bij het maken van keuzes op verschillende levensgebieden. De vedische astrologie kent verschillende takken. Gevorderden kunnen zelfs medische diagnoses stellen of concrete vragen beantwoorden aan de hand van tijd, plaats en omstandigheden. Een rijke wetenschap waarmee iedereen zijn voordeel kan doen!

Mijn eigen ervaring

Ik kon met mijn janma kundali bijvoorbeeld een medische diagnose stellen voor klachten die artsen niet wilden onderzoeken. Later stelde een Tibetaanse arts dezelfde diagnose, waardoor ik wist dat mijn analyse van mijn janma kundali klopte. In november werd dit weer bevestigd, door een ayurvedische arts. Dit lukt niet altijd, want ik ben niet gespecialiseerd in medische astrologie en in sommige janma kundali’s vallen zaken sneller op dan in andere janma kundali’s.

Veel mensen hebben geen vaste astroloog of pandit en als zij een astrologisch consult willen, komen zij dus vaak in aanraking met verschillende astrologen en/of pandits. In de praktijk krijgen personen vaak astrologische consulten die niet op elkaar rijmen.

De ene astroloog of pandit zegt bijvoorbeeld dat de persoon mangala dosha heeft, de andere zegt van niet. De een zegt bijvoorbeeld dat er sprake is van Shani graha, de ander zegt van niet. Dat is verwarrend en op een gegeven moment weet je niet meer wat je moet geloven.

Er kunnen verschillende redenen zijn dat de geboortehoroscoop of de uitkomsten hiervan verschillen:

Het perspectief

Sommige astrologen bekijken de janma kundali vanuit de lagna (ascendant), sommigen vanuit Chandra (de maan) en sommigen vanuit Surya (de zon). Dit kan voor verschillende uitkomsten zorgen. Een goede astroloog bekijkt de janma kundali vanuit alle drie uitgangspunten en nuanceert zijn uitkomsten in een duidelijke omschrijving. Voor bepaalde verschijnselen, zoals ganda mula, hoort specifiek gekeken te worden vanuit Chandra en als men hier bijvoorbeeld de lagna of Surya als uitgangspunt neemt, dan klopt de uitkomst dus niet.

De tijdzone

Tijdzones van bepaalde landen zijn door de jaren heen veranderd, waardoor het mogelijk is dat de astroloog van een verkeerde tijdzone uitgaat. Je hoort altijd uit te gaan van de tijdzone die gold op het moment van geboorte in de geboorteplaats van de persoon.

Het tijdstip

Als een tijdstip niet exact bekend is, schat de astroloog vaak het tijdstip. Soms komt het ook voor dat de astroloog per ongeluk een verkeerd tijdstip gebruikt, bijvoorbeeld 9 uur in de ochtend in plaats van 9 uur in de avond. Een verschil van 10 minuten kan al voor een andere janma kundali (en dus ook andere uitkomsten) zorgen.

Tijdzonesysteem

Boeken en software hanteren soms een ander tijdzonesysteem (GMT, UTC, TAI) dan gebruikelijk. De astroloog moet weten welk tijdzonesysteem zijn software hanteert en ook wanneer hij een plus moet gebruiken en wanneer een min. Hoewel Nederland in tijdzone UTC +01:00 valt, moet je in sommige software -01:00 invoeren. Ook dient de astroloog rekening te houden met zomer- en wintertijd, als dat op het moment van geboorte van toepassing was in de geboorteplaats van de persoon.

Ayanamsha

De aardas is ongeveer 24 graden gedraaid ten opzichte van aan het begin van de schepping. Dit verschil wordt ayanamsha genoemd. De astroloog dient hier rekening mee te houden, omdat anders de posities van de graha’s en sterrenbeelden afwijken, wat andere/incorrecte uitkomsten geeft.

Kundali-boeken

Sommige astrologen gebruiken kundali-boeken die volgens de Surinaamse of Indiase tijd zijn gemaakt en dus niet gelden voor mensen die in andere landen zijn geboren. Daarnaast zijn kundali-boeken foutgevoelig door drukfouten en menselijke fouten van de auteur, zoals factoren die hierboven zijn genoemd.

Surinaamse of Indiase tijd

Sommige astrologen zijn van mening dat je de geboortetijd hoort om te rekenen naar de Surinaamse of Indiase tijd. Dat resulteert in een afwijkende janma kundali en afwijkende uitkomsten, want je hoort altijd uit te gaan van de tijdzone die op het moment van geboorte gold in de geboorteplaats van de persoon.

Astrologiesoftware

Sommige astrologen gebruiken astrologiesoftware ook voor de interpretatie van janma kundali’s. Die interpretatie is meestal door robots gegenereerd en kloppen vaak voor een deel, maar meestal voor een deel ook niet. De astroloog hoort dit altijd te controleren en de interpretatie af te stemmen op de janma kundali, liefst door zijn eigen kennis en ervaring te gebruiken.

Fouten

Als je (per ongeluk) een verkeerde geboortetijd, -datum of -plaats hebt doorgegeven aan de astroloog of hij zelf hierin een vergissing of fout maakt bij het maken van de horoscoop, dan resulteert dat in een andere horoscoop en dus ook andere uitkomsten.

De shadbala-methode

Voor het bepalen van de kracht van graha’s – en dus ook voor het bepalen welke graha’s overwegend negatief zijn voor een persoon en waarvoor graha shanti wordt aanbevolen – wordt van oudsher gekeken naar de shadbala. De shadbala is een methode waarin de kracht van de graha’s wordt gescoord op basis van zes onderdelen.

Echter bestaan hier verschillende interpretaties van en is het niet duidelijk hoe de oorspronkelijke shadbala precies werkt en welke aspecten en waarden precies worden toegekend aan de onderdelen van de shadbala. Verschillende astrologiesoftware geven doorgaans ook verschillende uitkomsten weer in de shadbala’s, zonder enige onderbouwing van hoe de shadbala tot stand is gekomen. Dat maakt het lastig om de kracht van graha’s goed te bepalen.

In de praktijk heb ik gemerkt dat de meeste astrologen en pandits uitgaan van een shadbala uit astrologiesoftware. Het nadeel hiervan is dat deze shadbala dus niet te onderbouwen is. Je kunt niet nagaan welke criteria en waarden een software gebruikt om de shadbala te berekenen en als dan ook nog verschillende software verschillende uitkomsten geven, dan staat het consult van de astroloog of pandit dus eigenlijk op losse schroeven.

De geschriften staan vol met beschrijvingen van factoren die graha’s kunnen versterken of verzwakken. Beroemde astrologen hebben een poging gedaan om hier een rangorde in aan te brengen en hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Het is belangrijk dat een astroloog goede kennis van zaken heeft voordat hij/zij astrologische consulten geeft. Ook is het belangrijk dat de vraagsteller bepaalde basiskennis van vedische astrologie heeft, zodat diegene enigszins kritisch kan zijn t.a.v. het consult.

Tot slot

Astrologische analyses en interpretaties vragen om goede kennis en ervaring. Bovendien dienen astrologische consulten altijd zorgvuldig te gebeuren. Een astroloog of pandit kan niet zomaar een uitdraai van astrologiesoftware vertalen en aan een cliënt overhandigen. Het is belangrijk dat hij weet en begrijpt wat hij doet, wat voor consult hij geeft en dit ook kan onderbouwen naar zijn cliënt.